banners-nieuwe-huisstijl-4-06
 
banners-mobiel-2-05
 

Privacy-statement


Als wij diensten voor u verlenen hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we de dienstverlening goed kunnen uitvoeren. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 oktober 2023.

Algemeen
De Volharding (Cuvo Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding U.A.) is een coöperatieve uitvaartvereniging die via de CUVO uitvaarten verzorgt voor zowel leden als niet leden. Daarnaast organiseert de vereniging allerlei activiteiten waardoor het leven voor mensen aangenamer wordt.

Dit doet zij onder andere via de Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat (SVST), de Coöperatieve Vereniging ‘De Hofpas’ U.A., Stichting Depositofonds van Cuvo Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding en Eer & Volharding B.V. 

CUVO/De Volharding, gevestigd aan de Roggeveenstraat 116 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Cuvo Coöperatieve Uitvaartvereniging De Volharding U.A.
Roggeveenstraat 116
2518TT Den Haag
ofnI.[antispam].@devolharding.nl

De Directeur Financiën en Bedrijfsvoering is de Functionaris Gegevensbescherming van De Volharding. Hij/zij is te bereiken via ofni.[antispam].@cuvo.nl


Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor De Volharding persoonsgegevens verwerkt.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:
• Leden en deposanten
• Bezoekers van onze website;
• (Potentiële) opdrachtgevers van CUVO en De Volharding;
• Ontvangers van nieuwsbrieven en andere mailings;

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Volharding verwerkt uw persoonsgegevens vanwege uw lidmaatschap en/of
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Door u aan ons verstrekt in verband met uw lidmaatschap:
• Contactgegevens;
• Andere persoonsgegevens, zoals nationaliteit, burgerlijke staat;
• Wensen met betrekking tot uw uitvaart (wilsbeschikking).
Door u aan ons verstrekt in verband met het organiseren van een uitvaart:
• Contactgegevens;
• Andere persoonsgegevens, zoals geboortedatum, relatie tot overledene;
• Burgerservicenummer (BSN);
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het sluiten van een
overeenkomst.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch worden vastgelegd.

Waarom verwerkt De Volharding persoonsgegevens?
De Volharding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verwerken van uw lidmaatschap;
• Het uitvoeren van de dienstverlening;
• Het verstrekken van een aanbod;
• Het afhandelen van uw betaling;
• Klantenbeheer;
• Verzenden van informatie over onze activiteiten en dienstverlening;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren.


De Volharding analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van activiteiten, producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. De Volharding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het doen van aangifte van overlijden.

De beveiliging van uw gegevens en geautomatiseerde besluitvorming.

De Volharding neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van (de opslag van) uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

De Volharding neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Volharding) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

De Volharding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
De Volharding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden uw gegevens in bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan of het lidmaatschap wordt beëindigd.

Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.
Na het uitvoeren van de dienstverlening houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stemt u in elk geval mee in als wij een overeenkomst aangaan. Ook houden wij uw gegevens in ons bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Volharding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of lidmaatschap en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Volharding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Volharding en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eitartsinimdanedel.[antispam].@devolharding.nl. Via dit emailadres kunt u ook een afspraak maken om u gegevens in te zien.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Volharding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

De Volharding behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.